Our Partners 


 

Capitol VW 01

Mae Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful wedi cytuno ar bartneriaeth gyda Capitol Volkswagen a fydd yn cefnogi ei hymgysylltiad cymunedol ar gyfer 2017. Bydd Capitol Volkswagen yn darparu’r Ymddiriedolaeth â MPV mawr, 7 sedd a fydd yn llinell fywyd i bobl sy’n dioddef o unigrwydd ac sy’n teimlo’n ynysig yn 2017. 

Mae’r bartneriaeth hon yn esiampl wych o fusnes lleol yn ymgysylltu gyda’i chymuned a bydd yn galluogi’r Ymddiriedolaeth newydd i gludo pobl a allai deimlo’n ynysig o achos afiechyd neu broblemau hygyrchedd i weithgareddau, grwpiau a gweithgareddau cymdeithasol sy’n cael eu cynnal oddi fewn i leoliadau’r Ymddiriedolaeth.

Dywedodd Jane Sellwood, Pennaeth Gwasanaethau Diwylliannol Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful: “Rydym yn adnabod taw’r rhwystr fwyaf sy’n wynebu pobl rhag cyfranogi mewn gweithgareddau yn eu cymunedau lleol yw prinder trafnidiaeth hygyrch. 

“Rydym yn gwybod bod llawer o bobl hŷn neu bobl sy’n agored i niwed yn byw yn Merthyr Tudful a fyddai’n hoffi cael cyfleoedd i fwynhau gweithgareddau cymdeithasol a chwrdd â phobl newydd ond o achos eu hamgylchiadau nad ydynt yn medru gwneud hynny.

“Mae gennym amrywiaeth eang o weithgareddau a digwyddiadau ledled Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful trwy gydol y flwyddyn ac mae cefnogaeth hael Capitol Volkswagen Merthyr Tudful yn rhoi’r cerbyd newydd sbon yma i ni yn golygu fod cyfranogi’n medru bod yn bosibilrwydd i nifer o bobl unwaith yn rhagor.

“Ein diolchiadau diffuant i dîm y Capitol – rydym wir yn edrych ymlaen at gael bod ar y ffordd yn 2017.”

Dywedodd Gareth Cleverly, Rheolwr Brand Capitol Volkswagen: “Rydym wrth ein bodd yn gweithio mewn partneriaeth gydag Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful gan gefnogi’n uniongyrchol ei hymrwymiad i fynd i’r afael ag unigrwydd cymdeithasol yn ein cymuned. Rydym yn fusnes sydd wedi ei sefydlu yma ers blynyddoedd ar Heol Pentrebach ac mae’n gyfle i ni roi rhywbeth yn ôl i’r gymuned yr ydym mor falch i fod yn rhan ohoni.” 

 

 

Diolch i Colin Laver Heating- partneriaid newydd gydag Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful – sydd wedi cyfrannu’n hael iawn i noddi Bwthyn Gweithwyr Haearn Joseph Parry (rhan o Wasanaeth Amgueddfa Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful.) Mae Colin Laver Heating, a sefydlwyd ym Mhontypridd, wedi cefnogi cynlluniau i ail sefydlu’r atyniad twristaidd poblogaidd hwn sydd nawr yn cael ei reoli gan Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful. Mae’r cwmni wedi ariannu gwaith adnewyddu, byrddau gwybodaeth newydd, llyfrau a thaflenni gwybodaeth yn yr Amgueddfa mewn ymgais i ddenu mwy o dwristiaid i ymweld â man geni’r cyfansoddwr enwog. Byddant hefyd yn cefnogi lansiad yr Amgueddfa pan fydd yn ail agor ei ddrysau i’r cyhoedd ar 21 Mai, a fydd yn nodi 175 o flynyddoedd ers geni Joseph Parry. Bydd Gwasanaeth Amgueddfa Merthyr yn nodi’r achlysur gyda seremoni arbennig a fydd yn cynnwys perfformiad gan Gôr Meibion Dowlais. Mae’r Amgueddfa’n cael ei redeg gan Wirfoddolwyr a bydd ar agor i’r cyhoedd pob penwythnos rhwng Ebrill a Hydref ac yn ôl y galw yn ystod misoedd y gaeaf. Mae Bwthyn Joseph Parry yn cynnig cipolwg unigryw i ymwelwyr, nid yn unig o fywyd cynnar Joseph Parry ond hefyd i fywydau teuluoedd a oedd yn byw ym Merthyr yn ystod y 1840au.  Mae Colin Laver Heating Cyfyngedig, a sefydlwyd yn 1965, yn mwynhau cefnogi prosiectau a chynlluniau cymunedol ac maent yn annog staff i chwarae rhan weithredol yn y gymuned trwy wirfoddoli.

Dywedodd Howard Leyshon, Rheolwr Gyfarwyddwr y Cwmni: “Mae’n fraint i gael cefnogi gwaith adnewyddu bwythyn Joseph Parry, sydd o bwysigrwydd hanesyddol i’r ardal leol. Rydym wedi gwasanaethu a chefnogi teuluoedd Merthyr am dros 15 mlynedd ac mae’r cyfle, ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful i ddathlu carreg filltir mor bwysig yn nodi ein hymrwymiad i ddyfodol yr ardal hon.” Ychwanegodd Kelly Powell, Rheolwr Gwasanaeth Amgueddfa Ymddiriedolaeth Merthyr Tudful, sy’n cynnwys Castell Cyfarthfa, Peiriandy Ynysfach a Bwthyn Gweithwyr Haearn Joseph Parry: “Rydym wrth ein boddau i gael y cyfle hwn i ailsefydlu’r Amgueddfa ac i ddefnyddio ffyrdd newydd i adrodd stori bwysig Joseph Parry, ei fywyd cynnar yn y dref a’i lwyddiannau wedi hynny, ledled y byd.

“Carwn ddiolch i Colin Laver Heating am eu haelionu. Mae eu cefnogaeth wedi’n galluogi i agor pennod newydd ym mywyd yr Amgueddfa bwysig hon.”

Am ragor o fanylion, cysylltwch â Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa ar 01685 727371. 

  

WJoin Merthyr Tydfil Leisure

Become a member today and take advantage of
our special discounts and offers.

Learn how to join

Special Offers

Still not sure if Merthyr Tydfil Leisure is right for you?
Then Take a look at our latests offers.

View our latest offers

© Merthyr Tydfil County Borough Council.